ជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ និងឌីជីថលសម្រាប់សហគ្រាសទេសចរណ៍ខ្នាតតូច និងមធ្យម

មុខវិជ្ជាជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ និងឌីជីថលមានបំណងដើម្បីផ្តល់អោយសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមនូវចំណេះដឹងដែលចាំបាច់ដើម្បីគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុអាជីវកម្មរបស់ពួកគេដោយជោគជ័យ និងបង្កើនការប្រតិបត្តការបែបឌីជីថលដើម្បីអោយកាន់តែមានប្រសិទ្ធិផល​និងជាពិសេសដើម្បីអោយកាន់តែមានភាពធន់ទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមនិងវិបត្តនានា។
Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

អំពីវគ្គសិក្សា

 

សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមបង្កើតអោយមានចំនួន ៨០%នៃអាជីវកម្មទេសចរណ៍ទាំងអស់ ប៉ុន្តែនាពេលជាមួយគ្នានេះ ២០%នៃអាជីវកម្មទាំងនោះបរាជ័យក្នុងឆ្នាំទី០១នៃប្រតិបត្តការរបស់ពួកគេ ហើយមានត្រឺមតែពាក់កណ្តាលប៉ុណ្ណោះដែលអាចដំណើរការបានច្រើនជាង ០៥ឆ្នាំ។ តួរលេខនេះកាន់តែអាក្រក់ឡើងក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តដូចដែលបានឃើញនាពេលកូវីដ ១៩។ គោលបំណងរបស់ PATA គឺពង្រឹងសហគ្រាសទេសចរណ៍ខ្នាតតូចនិងមធ្យមជាមួយនឹងជំនាញចាំបាច់ដើម្បីគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេអោយមានប្រសិទ្ធិភាព និងកាន់តែឌីជីថល និងដើម្បីសម្របខ្លួនកាន់តែប្រសើរក្នុងយុគសម័យទេសចរណ៍ក្រោយកូវីដ។ មេរៀនដែលអាចរៀនបានតាមល្បឿនរបស់អ្នក គឺជាប្រភពដែលមានស្រាប់ហើយអាចប្រើប្រាស់ដោយសេរី និងមាន ០២ម៉ូឌុល។ ម៉ូឌុលជំនាញហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់សហគ្រាសទេសចរណ៍ខ្នាតតូច និងមធ្យមដែលគ្របដណ្តប់/បង្រៀនទៅលើប្រធានបទមួយចំនួន៖ ១. ការធ្វើផែនការថវិកា កាសន្សំ ការកត់ត្រា និង គណនេយ្យ ២. ជម្រើសមូលនិធិ និងកម្ចីសម្រាប់សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម ៣. ការចំណាយ និងសេវាធានាគា ៤. វិធីគ្រប់គ្រងលំហូរសាច់ប្រាក់ និងរៀបចមរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ៥. វិធីគណនាចំណុចរួចខ្លួនរបសើផលិតផល និងសេវាកម្ម។ ម៉ូឌុលជំនាញឌីជីថលសម្រាប់សហគ្រាសទេសចរណ៍ខ្នាតតូចនិងមធ្យមរួមមានប្រធានបទ៖ ១. ការធ្វើអោយអាជីវកម្មទៅជាឌីជីថល ២. ការធ្វើទីផ្សារបែបឌីជីថល ៖ រួមមានវីធីបង្កើតវេបសាយ វិធីផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គម ការធ្វើទីផ្សារតាមE-mail Google my Business. ៣.ជម្រើសបង់ប្រាក់បែបឌីជីថល ៤. របៀបនៃការរៀបចំការបង់ប្រាក់អនឡាញ ៥.របៀបប្រើប្រាស់ប្រពន្ធ័អនឡាញដោយសុវត្ថភាព និងការពារអត្តសញ្ញាណពីចោរ ការក្លែងបន្លំ និង ឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញ។


ជំនាញហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់សហគ្រាសទេសចរណ៍ខ្នាតតូច និងមធ្យម

រៀនពីវិធីគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមអោយមានប្រសិទ្ធិភាព និងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់យ៉ាងល្អប្រសើរសម្រាប់បញ្ហាប្រឈម រឺវិបត្តហិរញ្ញវត្ថុនានា។

ជំនាញឌីជីថលសម្រាប់សហគ្រាសទេសចរណ៍ខ្នាតតូច និងមធ្យម

រៀនពីវិធីធ្វើអោយការប្រតិបត្តការប្រចាំថ្ងៃនៃសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមរបស់អ្នកទៅជាឌីជីថលនិងកាន់តែមានឧត្តមភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងយុគសម័យក្រោយកូវីដ ១៩។